SIEWIERZ – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. „Piwoni”

09.08.2017, 10:00

Gmina Siewierz planuje złożyć wniosek o dofinansowanie a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przystąpić do realizacji zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. „Piwoni”.

Celem projektu będzie poprawa ochrona środowiska naturalnego poprzez umożliwienie mieszkańcom odprowadzania ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej planowanej do wybudowania na ulicy: ul. Krzywej, Leśnej, Mostowej, Klubowej, Strażackiej, Kolejowej, Wąskiej, Nowej oraz Źródlanej. Wnioskodawcą zadania będzie Gmina Siewierz a podmiotem zarządzającym wybudowaną siecią kanalizacji sanitarnej zakład budżetowy Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu. Łącznie z budową kanalizacji sanitarnej planowana jest także budowa kanalizacji deszczowej oraz roboty odtworzeniowe dróg. Gmina Siewierz posiada opracowaną dokumentację projektową realizacji zadania wraz z niezbędnymi pozwoleniami na realizację inwestycji.

Projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi Gminy Siewierz oraz Strategią Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i wraz z innymi komplementarnymi projektami w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wpłynie na osiągnięcie jej celów i założeń.

Wskaźniki, które mogą zostać zrealizowane dzięki realizacji projektu są następujące :

– Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej rozumiana jako Łączna długość wybudowanego w ramach projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami. Przez budowę sieci kanalizacji należy rozumieć jej budowę od podstaw. Poprzez rozbudowę – utworzenie nowego odcinka już istniejącego przewodu kanalizacyjnego.

– Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków rozumiane jako liczba osób, których ścieki są transportowane do oczyszczalni ścieków za pośrednictwem sieci przesyłowej w wyniku zwiększonej pojemności przerobowej transportowej wód ściekowych powstałych w ramach projektu. Osoby te nie były wcześniej podłączone do oczyszczalni ś cieków lub jakość usług świadczonych im przez oczyszczalnię plasowała się poniżej standardu. Wskaźnik ten obejmuje poprawę poziomu oczyszczania ścieków zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG. Wskaźnik obejmuje osoby w gospodarstwach domowych rzeczywiście (a nie potencjalnie) podłączonych do systemu oczyszczania ścieków.

Zadanie planowane jest do realizacji po wyborze do dofinansowania w kolejnych latach budżetowych od 2018 roku.

Z projektem budowlano – architektonicznym zadania można zapoznać się w pokoju 38 Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 32 64 99 473.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy