Fundusz Sołecki na rok 2018 w Gminie Siewierz

10.11.2017, 8:56

W związku z wyodrębnieniem w planowanym budżecie Gminy Siewierz na 2018 rok środków na fundusz sołecki, we wszystkich sołectwach Gminy Siewierz odbyły się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy decydowali o wyborze przedsięwzięć do realizacji ze środków tego funduszu. Sołtysi w wyznaczonym terminie złożyli wykazy planowanych zadań, które dobrze wpisują się w potrzeby lokalnych społeczności, a ich realizacja przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców i zaspokojenia potrzeb, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, środki funduszu sołeckiego można przeznaczać na realizację przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców i zgodnych ze strategią rozwoju Gminy oraz na pokrycie wydatków na działania, zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych.

Wysokość środków przypadająca na poszczególne sołectwa jest obliczana na podstawie wzoru wskazanego w ustawie o funduszu sołeckim. Kwota funduszu jest uzależniona od liczby mieszkańców danego sołectwa i nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty bazowej, stanowiącej iloraz wykonanych dochodów bieżących za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku sołectw z terenu Gminy Siewierz, wysokość środków funduszu sołeckiego waha się od kwoty 12.564,58 zł do 39.141,98 zł w zależności od wielkości jednostki pomocniczej i dla poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

Sołectwo Brudzowice 39.141,98 zł
Sołectwo Dziewki 31.431,01 zł
Sołectwo Gołuchowice 23.211,20 zł
Sołectwo Leśniaki 22.702,35 zł
Sołectwo Nowa Wioska 12.564,58 zł
Sołectwo Podwarpie 35.658,35 zł
Sołectwo Tuliszów 14.639,10 zł
Sołectwo Warężyn 28.808,50 zł
Sołectwo Wojkowice Kościelne 39.141,98 zł
Sołectwo Żelisławice 39.141,98 zł
Łączna kwota środków przeznaczonych w budżecie Gminy na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku wyniesie 286.441,04 zł. Środki te, za sprawą wzrostu wykonanych dochodów bieżących gminy znacząco wzrosły w porównaniu do roku 2017, w którym na fundusz sołecki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 238.350,49 zł.

Przedsięwzięcia zaplanowane przez poszczególne sołectwa do realizacji w 2018 roku ze środków funduszu sołeckiego przedstawia tabela.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy