SIEWIERZ – Konkurs promujący produkty lokalne

02.02.2018, 8:59

PROMUJ SIĘ JAKO MARKA LOKALNA – ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PROMUJĄCYM PRODUKTY LOKALNE

Ponadto informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”, do której należy Gmina Siewierz, przygotowuje się do organizacji konkursu dla wytwórców produktów lokalnych. Celem konkursu będzie wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług z obszaru LGD, które dzięki swoim walorom jakościowym oraz użytkowym będą kreatorami marki lokalnej i przyczynią się do rozwoju turystycznego oraz zachowania dziedzictwa lokalnego.

Do udziału w konkursie „Pomysł na produkt lokalny” będą mogły przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD karty zgłoszeniowej wraz z dokumentacją.

Złożone wnioski konkursowe dotyczące zgłaszanych produktów lub usług oceniane będą w następujących kategoriach:
– sztuka / rękodzieło / rzemiosło
– produkt spożywczy
– dziedzictwo kulturowe (izby pamięci, obiekty zabytkowe udostępniane turystom, szlaki tematyczne, ośrodki edukacyjne, muzea, sale tradycji, profesjonalne zespoły pieśni i/lub tańca, zespoły ludowe, orkiestry dęte, chóry, formacje taneczne, tematyczne imprezy lub wydarzenia kulturalne przyczyniające się do promocji dziedzictwa kulturowego itp.).

Podstawą oceny będzie starannie opisane zgłoszenie oraz jak najbardziej szczegółowa dokumentacja, załączona do zgłoszenia (zdjęcia, filmy, wycinki prasowe, referencje, przykłady produktów, inne). Brak załączonej dokumentacji do zgłoszenia będzie skutkował nieprzyjęciem wniosku do oceny konkursowej. Zgłaszane produkty/usługi powinny charakteryzować się: wysoką jakością, oryginalnością, atrakcyjnością dla osób spoza terenu LGD.

Opisane w wnioskach produkty/usługi poddane będą ocenie eksperckiej a następnie komisja konkursowa wyłoni laureatów, którzy będą mieli prawo używania godła promocyjnego przez okres 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny okres po ponownej weryfikacji nagrodzonego produktu/usługi.

Laureatom konkursu przysługują następujące uprawnienia/nagrody:
– nagrodzone produkty/usługi oznakowane będą marką – godłem promocyjnym przekazanym w formie certyfikatu we wspólnie uzgodnionym z laureatem terminie,
– posługiwanie się przyznaną marką w swoich kampaniach reklamowych i materiałach promocyjnych,
– promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD,
– prezentacja i promocja w trakcie trwania czterech wydarzeń kulturalnych organizowanych przez LGD w czerwcu 2018 r., w tym jednego w Siewierzu,
– prezentacja na podstronie/zakładce internetowej LGD,
– współpraca przy organizowanych w LGD wydarzeniach oraz wizytach studyjnych, przyjeżdżających na teren LGD,
– prezentacja graficzna i opisowa w folderze „Folder produktów i usług lokalnych” wydanym przez LGD w ilości 3 000 sztuk i rozprowadzonym na terenie i poza terenem LGD.

Zachęcamy do śledzenia strony Gminy Siewierz oraz Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” http://www.lgd-brynica.pl/ , gdzie niebawem pojawi się regulamin konkursu oraz wzór karty zgłoszeniowej.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy