SIEWIERZ – Zagłębiowski Park Linearny gotowy jeszcze w tym roku

27.02.2018, 9:35

Decyzją Zgromadzenia Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego br. Gminie Siewierz udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1 620 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Gmina Siewierz przyznane środki finansowe przeznaczy na realizację dwóch projektów – Poprawa infrastruktury transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez poprawę infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym w Siewierzu oraz na dofinansowanie zadania Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy. Oba zadania zostaną zrealizowanie w bieżącym roku.

Pierwsze z tych zadań jest kolejnym przedsięwzięciem służącym poprawie infrastruktury drogowej w rejonie centrum Siewierza. Gmina kończy obecnie realizację Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego na Placu Wojska Polskiego, polegającą na wybudowaniu budynku mini dworca autobusowego wraz z niezbędnymi przyłączami, parkingiem dla samochodów osobowych, miejscami parkingowymi dla autobusów, lokalizacją stanowisk przystankowych oraz zagospodarowaniem terenu. Powyższa inwestycja uzyskała wysokie dofinansowanie unijne. Kolejne prace wokół tego terenu, tym razem ze środków Metropolii, polegać będą w szczególności na sfrezowaniu istniejących nawierzchni asfaltowych i położeniu nowego asfaltu na Placu Wojska Polskiego, na ulicach Strumień i Plac Ogrójecki (cały odcinek od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do ul. Częstochowskiej), na ulicy Dąbrowskiego oraz na ul. Słowackiego. Długość nakładek asfaltowych przewidzianych do remontu to około 1,7 km. Pod przedszkolem planuje się również remont istniejącego parkingu. Ponadto zostanie wymieniona nawierzchnia istniejących chodników na nowe nawierzchnie z kostki, w tym na ul. Dąbrowskiego, przy Restauracji „Zamkowa”, Bibliotece i Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki, chodników i dojść w rejonie pomnika i Poczty oraz istniejących fragmentów chodników na ul. Strumień i na Placu Wojska Polskiego. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg i chodników, poprawę infrastruktury transportu publicznego, a także poprawę standardu korzystania z komunikacji miejskiej. Obecnie Gmina pracuje nad jak najszybszym osiągnięciem gotowości do realizacji tego zakresu zadania.

Projekt pn. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy to przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Żwirki i Wigury, a szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu, na cele rekreacyjno-edukacyjne poprzez budowę Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Głównym celem zadania jest ochrona różnorodności biologicznej doliny rzek Przemszy i Brynicy w Gminie Siewierz poprzez stworzenie zielonych przestrzeni parkowych stanowiących miejsce rekreacji, wypoczynku, edukacji ekologicznej, a także aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców. W ramach inwestycji planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego i ścieżek pieszych wraz z 2 kładkami dla pieszych nad rowem Jordan, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy dydaktycznej, innych placów i nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia, zieleni i obiektów małej architektury oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Ośrodek ten stanowić będzie teren z nawierzchni utwardzonych w formie ścieżek pieszych o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-żywicznej oraz z nawierzchni trawiastych, na którym między innymi zamontowane będą tablice z grami plenerowymi, urządzenia edukacyjne, wykonane zostaną nasadzenia, w tym w formie labiryntu i zielonego igloo oraz wybudowana będzie niezbędna mała architektura. W dniu 19 lutego br. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca zadania – firma COLOR – SPORT S.C. z Bierunia, która zaoferowała cenę brutto 3 777 685,40 zł. Obecnie trwa przygotowywanie umowy. Powyższe zadanie, oprócz zapewnionych środków z Metropolii zostało wpisane do wykazu projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z którego Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych ze środków unijnych.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy