Siewierz – Mimo podwyżki i tak tu jest najkorzystniej

13.10.2016, 22:43

W dniu 25 sierpnia 2016 r. Rada Miejska w Siewierzu uchwaliła uchwałę Nr XVIII/19/2016

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Mocą tej uchwały uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.

Od 1 października 2016 r. wysokość stawki wynosić będzie 9,00 zł w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 19,00 zł jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Konieczność podniesienia stawki opłaty podyktowana została wzrostem kosztów, jakie Gmina ponosi z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów. Ich wzrost w stosunku do poprzedniego roku nastąpił przede wszystkim z powodu zmiany ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynikającej z zawartej umowy oraz wzrostu ilości odpadów, odbieranych przez firmę obsługującą Gminę Siewierz.

Zgodnie z umową, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., za odbiór i zagospodarowanie odpadów Gmina Siewierz płaci wykonawcy – firmie A.S.A. Sp. z o.o. następujące ceny:
356,40 zł/t za odpady komunalne zmieszane,
318,60 zł/t za odpady selektywnie zebrane,
140,40 zł/t za odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Wpływy z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów otrzymane od mieszkańców nie pokrywają kosztów działania systemu. Średni miesięczny deficyt kształtuje się na poziomie 30 000,00 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją, stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów musiała zostać podniesiona.

Zmiana stawki nie rodzi obowiązku złożenia przez właścicieli nieruchomości nowej deklaracji. Zostaną oni zawiadomieni o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych we wcześniej złożonej deklaracji. Właściciel nieruchomości zobligowany będzie do uiszczenia opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele nieruchomości zobligowani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Niewypełnianie obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwale Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz, podlega karze grzywny.

źródło: www.siewierz.pl

Pozostałe:
Partnerzy