PSARY – Powstaje projekt kanalizacji i oczyszczalni ścieków

10.11.2016, 9:24

Niespełna rok temu na zlecenie psarskiego samorządu przygotowano szczegółowe, poparte badaniami, opracowanie wskazujące na najkorzystniejsze rozwiązanie problemu ścieków sanitarnych na terenie gminy.

Najbardziej optymalna okazała się zbiorcza kanalizacja ciśnieniowa z jedną gminną oczyszczalnią ścieków. Już na początku roku rozpoczęto żmudne prace zmierzające do wyłonienia wykonawców dokumentacji budowlanych dla tego gigantycznego przedsięwzięcia. 10 października podpisano umowy na wykonanie projektów budowlanych dla: sieci kanalizacji o długości ok. 30 km z budową lub przebudową części sieci wodociągowej (ok. 9 km) oraz oczyszczalni ścieków.

WYBÓR PROJEKTANTÓW

Już w połowie kwietnia br. opublikowano ogłoszenie o przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w gminie Psary wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Przetarg spotkał się z dużym zainteresowaniem projektantów. Z uwagi na złożoność tego zadania, termin wyboru wykonawcy dokumentacji musiał zostać przedłużony.

Ostateczne rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 26 września. Spośród 11 ofert wyłoniono dwóch projektantów, którzy przygotują osobno:

a) projekt budowy gminnej oczyszczalni ścieków nieopodal cmentarza gminnego w Psarach – wykona do końca listopada 2017 roku firma IGI Aqua Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 119.800 zł brutto;

b) projekt budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej – w trzech częściach – przygotuje firma „ALFA” mgr Bożena Habrajska z Będzina za 578.100 zł brutto.

Kwoty te są niższe niż pierwotnie szacowano, a terminy wykonania danych zamówień nieco krótsze od ostatecznych dat podanych przez tut. urząd w przetargu.

Warto dodać, że już wcześniej wyłoniono biuro projektowe, którego zadaniem jest przygotowanie dokumentacji budowlanej przebudowy 11 odcinków dróg gminnych i powiatowych, przeznaczonych do modernizacji w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej. Gmina postawiła sobie bardzo ambitne zadanie, aby połączyć tworzenie kanalizacji – która i tak zlokalizowana będzie w pasie drogowym – z przebudową dróg i tam, gdzie to konieczne, powstaną chodniki, odwodnienia czy wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni. Wykonawcą wspomnianej dokumentacji jest firma Kanad Jerzy Namysłowski z Bytomia. Z kolei drogi przewidziane do przebudowy to ulice: Wiejska, Szkolna, Akacjowa, Grabowa, Kamienna, Wolności i  Kolejowa w Psarach, Wiejska w Sarnowie, Cicha, Belna i gminny odcinek Szosowej w Strzyżowicach.

PROJEKTOWANIE KANALIZACJI

Projektowanie kanalizacji ciśnieniowej będzie polegało w pierwszej kolejności na wykonaniu szczegółowego modelu hydraulicznego dla całego obszaru gminy. Model ten ma powstać w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy. W drugim etapie inżynierowie przygotują projekty sieci o długości ok. 25 km dla następujących ulic:

a) w Psarach w ulicach: Kolejowa, Irysów, Kamienna, włączenia ulicy Bocznej i Łącznej, Kasztanowa (od skrzyżowania z ul. Szkolną do końca istniejącej brukowanej drogi), Szkolna, Wiejska, Akacjowa, Grabowa, Wolności, Górna, Gródkowska, Polna, Reymonta, Zwycięstwa i Leśna

b) w Sarnowie w ulicach: Wiejska od nr 1 do skrzyżowania z DK 86, Spacerowa, Kamienna

c) w Gródkowie ul. Kolejowa i Zwycięstwa

d) w Strzyżowicach w ulicach: Cicha, Boczna, Podwale (3 odcinki), Belna (od skrzyżowania z DW913 do skrzyżowania z ul. Parkową), 1-go Maja (od skrzyżowania z DW913 do skrzyżowania z ul. Rogoźnicką/Podwale), Szosowa

Na tym etapie konieczne będzie zaprojektowanie budowy lub przebudowy fragmentów gminnej sieci wodociągowej. Dokumentacja uwzględni również wykonanie kanalizacji ciśnieniowej zlokalizowanej wzdłuż dróg, które gmina przewidziała do przebudowy w najbliższych latach, to jest między innymi: w ulicy Brzozowej w Malinowicach i na Dąbiu Chrobakowym, w ulicy Zielonej w Preczowie, Kościelnej w Dąbiu oraz w Brzękowicach Wale. Dokumentacja we wspomnianym zakresie ma być opracowana do 31.12.2018 r.

Trzecią część prac stanowi przygotowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji ciśnieniowej w drodze wojewódzkiej nr 913 w Strzyżowicach, Psarach i Gródkowie. To opracowanie obejmie około 5 km głównych sieci i przynależne do niej odgałęzienia. Przy okazji zaprojektowane zostanie ok. 2 km nowych sieci wodociągowych. Ta część dokumentacji zostanie wykonana wcześniej z uwagi na konieczność skoordynowania budowy kanalizacji i wodociągów z planowaną przez Marszałka Województwa Śląskiego przebudową drogi wojewódzkiej nr 913.

Bardziej szczegółową mapę z planem budowy sieci kanalizacji na terenie gminy można znaleźć na www.psary.pl.

WIĘCEJ O WYBRANYM MODELU KANALIZACJI

Przypomnijmy, że zaproponowany przez ekspertów system kanalizacji opiera się na jednej oczyszczalni bez ekspedycji części ścieków do innych gmin, ale z wykorzystaniem w całości technologii kanalizacji ciśnieniowej. Pozwoli to na utrzymanie niezależności gminy od cen przyjęcia ścieków przez gminy ościenne oraz umożliwi zachowanie maksymalnej wydajności oczyszczalni w gminie Psary i redukcji kosztów stałych jej funkcjonowania.

Sam model kanalizacji ciśnieniowej polega na gospodarowaniu ściekami sanitarnymi za pomocą niewielkich zbiorników przydomowych wyposażonych w proste i wydajne pompy, które niewielkimi przewodami będą doprowadzać nieczystości do jednej oczyszczalni ścieków. Ta mechaniczno-biologiczna instalacja ma docelowo przyjmować nieczystości z całej gminy i odprowadzać je po oczyszczeniu do potoku Wielonka. Przewiduje się, że średnia dobowa ilość ścieków trafiająca do oczyszczalni wyniesie ponad 1820 m3, z czego ścieki dopływające poprzez kanalizację ciśnieniową będą stanowiły ok. 98,5% wszystkich ścieków powstających na terenie gminy, a reszta zostanie dowieziona.

Ważną zaletą kanalizacji ciśnieniowej jest to, że poszczególne elementy instalacji i koszty jej wykonania są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej ze spadkiem naturalnym. Budowę takiego systemu można przyrównać do sukcesywnej i sprawnej wymiany wodociągu realizowanej w naszej gminie przez ostatnie lata i obecnie. W dużym stopniu prace te będą prowadzone metodą przewiertu sterowanego, czyli bezwykopowo.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia ścieków w Psarach zostanie zaprojektowana według najnowocześniejszych technologii, z uwzględnieniem niskich kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, ale przede wszystkim z myślą o zminimalizowaniu uciążliwości dla mieszkańców okolicznych terenów. Proces oczyszczania ścieków prowadzony będzie w obiekcie o jak najmniejszej powierzchni zabudowy, izolowanym od otoczenia, zapewniającym brak uciążliwych zapachów i aerozoli, a jednocześnie gwarantującym wysoki stopień oczyszczania ścieków i uzyskanie efektu ekologicznego.

KOORDYNACJA PRAC

Powstające projekty budowlane dotyczą ogromnego przedsięwzięcia, które będzie realizowane etapami w perspektywie wielu lat. Zakres robót, które mogą rozpocząć się dopiero po przygotowaniu kompletu dokumentacji projektowej i uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, obejmuje około 30 km sieci kanalizacyjnej, 9 km sieci wodociągowej oraz oczyszczalnię ścieków. Budowa pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej stanowi duże wyzwanie organizacyjne i finansowe, którego wartość szacuje się na około 40 mln zł. Jest to także wielka szansa na to, aby racjonalnie i z dużym wyprzedzeniem zaplanować szereg inwestycji powiązanych z projektowaną kanalizacją na niektórych drogach, np. wspomniane przebudowy wodociągu, wykonanie odwodnień, przebudowę nawierzchni jezdni czy położenie chodników.

Urszula Pawlik, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów, tłumaczy to następująco: „W celu skoordynowania tak różnych prac co najmniej raz w miesiącu będą się odbywać spotkania konsultacyjne z projektantami kanalizacji i wodociągów, oczyszczalni ścieków oraz dróg. Dzięki temu w przyszłości będziemy w stanie prowadzić jednocześnie kilka rodzajów prac budowlanych przy tej samej ulicy. Dobrym przykładem może być droga powiatowa przy ul. Wiejskiej w Psarach, gdzie chcemy docelowo wybudować zarówno kanalizację, odwodnienie, chodnik i wyremontować istniejącą nawierzchnię. Pod koniec października odbyło się już pierwsze takie spotkanie koordynacyjne między projektantami i przedstawicielami gminy”.

Poglądowa mapa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Psary:

10.10.2016 r. podpisano umowy z projektantami kanalizacji oraz oczyszczalni:

Partnerzy