REGION – Samorządy Subregionu Północnego powołały swój związek

06.11.2019, 15:37

W poniedziałek, 4 listopada powstało Stowarzyszenie o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. W skład zarządu stowarzyszenia weszło 2 przedstawicieli Powiatu Myszkowskiego, tj. Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk oraz Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak.

 

Fot: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Przystąpienie każdego z miast czy powiatów do Stowarzyszenia niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki współpracy jednostki samorządu terytorialnego będą m.in. wspólnie uczestniczyć w procesie planowania lokacji środków inwestycyjnych.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego będzie zajmował się upowszechnianiem i rozwojem idei samorządności lokalnej. Jego zasadniczym celem jest ochrona wspólnych interesów członków Związku – czyli gmin i powiatów, które będą współdziałać na rzecz efektywnego wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Związek ma dbać o wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych. Ważnymi zadaniem Związku będzie reprezentowanie i wyrażanie opinii oraz wspólnych interesów gmin i powiatów Subregionu Północnego w stosunku do administracji rządowej i wojewódzkiej. Członkowie będą również zajmować się przygotowaniem modelu współpracy samorządów w związku z perspektywą gospodarczą na lata 2021-2027. Dzięki powstaniu Związku, samorządy leżące na terenie Subregionu będą miały większe możliwości w rozwijaniu współpracy i wymiany informacji z Sejmikiem i Zarządem Województwa Śląskiego i parlamentarzystami, a także mogą liczyć na wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zakres zadań Związku obejmuje również działania z zakresu opiniowania aktów prawnych, inicjatyw prawodawczych, rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i społecznego, ochrony środowiska, ładu przestrzennego, wymiany kulturalnej, edukacyjnej i sportowej, wspólnych przedsięwzięć gospodarczych itp.

-czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego przedstawiciele gmin i powiatów podpisali akt przystąpienia do Związku. Wybrany został również Zarząd związku praz przewodniczący, którym został Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W skład Zarządu Związku weszli Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wójt Przyrowa Robert Nowak, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura.

 

Pozostałe:
MYSZKÓW – Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

Od 3 marca do listopada 2020 roku w  związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jak informuje myszkowski magistrat ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jest konieczne ponieważ przebudowa drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie wymaga całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, dlatego na okres wykonywania prac przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.

Objazd odbywać się będzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.

-czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Myszkowie.

Partnerzy