SIEWIERZ – Kontrola terenu po byłej kopalni piasku w Siewierzu przy ul. Leśnej

20.11.2019, 15:20

W dniach od 12 do 13 września 2019 r. została przeprowadzona kontrola terenu po byłej kopalni piasku w Siewierzu przy ul. Leśnej. Obecnie teren wyrobiska piasku jest rekultywowany przez firmę Rekultywacja Terenów Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Siewierzu przy ul. Leśnej. Kontrolę rekultywowanego terenu przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, Komendy Powiatowej Policji w Będzinie oraz Komisariatu Policji w Siewierzu.

Celem kontroli było zbadanie zgodności wykonywanej przez powyższą firmę rekultywacji wyrobiska z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W dniu 12.09.2019 r. zostały przeprowadzone oględziny rekultywowanego terenu pod kątem ustalenia stanu faktycznego, natomiast w dniu 13.09.2019 r. zostały pobrane przez WIOŚ 3 próbki materiału wykorzystywanego do rekultywacji z wierzchniej warstwy zasypanego wyrobiska, celem zbadania ich morfologii i ustalenia kodu odpadów. W toku kontroli stwierdzono, że do rekultywacji wyrobiska są wykorzystywane odpady nieobjęte decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 17.08.2017 r. zezwalającą na prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów w zakresie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami poprzez wypełnianie odpadami terenu niekorzystnie przekształconego w Siewierzu przy ul. Leśnej, wydaną dla firmy Rekultywacja Terenów Śląskich Sp. z o.o.

W wyrobisku znajdują się między innymi takie odpady jak: stłuczka szklana, ceramika, tworzywa sztuczne, postrzępiona folia, butelki szklane, butelki PET, kable elektryczne, gąbki, papier, guma, itp. Ilość odpadów jest trudna do oszacowania. Na chwilę obecną tutejszy organ nie posiada jeszcze wyników badań z pobranych próbek odpadów.

W dniu 14 listopada 2019 r. została przeprowadzona kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w celu pobrania próbek odpadów z głębi wyrobiska. Postępowanie w powyższej sprawie prowadzi również Prokuratura Rejonowa w Zawierciu wraz z Komendą Powiatową Policji w Będzinie – Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Dodatkowo tutejszy organ zwrócił się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o pilną interwencję w sprawie.

Źródło: UMiG Siewierz.

Pozostałe:
BĘDZIN – Nagrody Starosty Będzińskiego czekają

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury termin zgłaszania kandydatów do tego wyróżnienia upływa z dniem 31 grudnia 2016 r.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się na stronie internetowej Starostwa.

2016_12_06_nagrody_starosty
WNIOSEK – zgłoszenie kandydata do Nagrody Starosty Powiatu Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury

źródło: http://www.powiat.bedzin.pl/

Partnerzy