Stanowisko ZGK w Zawierciu dot. odbioru odpadów czasie epidemii

30.04.2020, 7:43


Stanowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zawierciu w sprawie informacji
medialnych dot. odbioru odpadów czasie epidemii
W odpowiedzi na pojawiające się w mediach informacje dotyczące postępowania
z odpadami od osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19
w czasie trwania epidemii informujemy, co następuje:
Podstawą działania Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w okresie stanu epidemii są
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania
z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2
i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania
pandemii/epidemii).
Zgodnie z pkt. C Wytycznych dla osób przebywających w izolacji stosuje się następujące
procedury odbioru i magazynowania odpadów:
• Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do
gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się
w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób
zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed
dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
• Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach
wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych,
w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób
postronnych oraz zwierząt.
Zgodnie z przytoczonymi regulacjami, spółka podstawia odpowiednio oznakowane
pojemniki pod lokalizacje objęte izolacją.
Tym samym celem działania spółki, jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańców.
Podkreślić należy, że informacje o miejscach izolacji, a więc miejscach podstawienia
oznakowanych pojemników spółka otrzymywała od Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego (SANEPID), za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
Zaznaczyć należy, że miejsce podstawienia pojemników nie stanowi danych osobowych, które
podlegają ochronie w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W świetle art. 6 ust. 1 Rozporządzenia:
„Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim
– spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;”
Dalej w świetle art. 9 ust. 2 lit. i) Rozporządzenia, czytamy, że:
„przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie
zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami
zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej
[…]”, co ma miejsce w niniejszej sprawie.
Pragniemy również podkreślić, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swoim
komunikacie z dnia 12 marca br. odsyła osoby, instytucje zainteresowane szczegółowymi
wytycznymi do Głównego Inspektora Sanitarnego. Równocześnie stoi na stanowisku, iż przepisy o
ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w
związku z walką z koronawirusem.
Ponadto wyraźne i jednoznaczne oznakowanie pojemników w czasie trwania epidemii ma również
na celu ochronę pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jako podmiotu
obsługującego w kwestii wywozu odpadów zarówno gminę Zawiercie jak i gminy ościenne.
Objęcie kwarantanną zakładu w przypadku zakażenia jego pracowników i niemożność realizacji
zadań z zakresu wywozu i przetwarzania odpadów przez okres kilku tygodni, w gminach powiatu
zawierciańskiego i myszkowskiego mogłoby spowodować katastrofę epidemiologiczną.
Wprowadzone zabezpieczenia mają również ograniczyć dostęp do pojemników osobom
postronnym jak również niekontrolowanemu przemieszczaniu odpadów, a tym samym
przenoszeniu zakażonych wirusem odpadów.
Reasumując powyższe, wyraźnie należy podkreślić, iż celem działania spółki, jak również Miasta
Zawiercie jest ochrona zdrowia wszystkich mieszkańców. Posadowienie pojemników odpowiednio
oznakowanych wynika z Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wpisując się w te regulacje, zarówno Gmina jak i Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje
zadanie publiczne, zgodnie z przepisami prawa.
Jednocześnie stanowczo sprzeciwiamy się łączeniu opisywanej sytuacji z niedopuszczalnymi
przypadkami ataków na pracowników służby zdrowia, które to ataki stanowczo potępiamy.
Pragniemy zaznaczyć, że Gmina Zawiercie wraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
jako jeden z pierwszych samorządów wsparł Szpital Powiatowy w Zawierciu, poprzez zakup za
kwotę 400 000 zł aparatury i testów do diagnostyki zakażeń koronawirusem w ramach walki z
epidemią.
Podsumowując, zgodnie z art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020 roku wytyczne i zalecenia
GIS-u są podstawą prawną do ich stosowania przy odbiorze odpadów komunalnych oraz
przetwarzania danych osobowych.

Zarząd Spółki
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zawierciu

Partnerzy