Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice

25.08.2020, 10:52

Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice , to nazwa projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na który Gmina Mierzęcice pozyskała dofinansowanie w wysokości prawie 328 tys 600 złotych.
Całkowity koszt projektu przekroczył kwotę 386 tys złotych i miał na celu wzrost aktywności społeczno – zawodowej ludności zamieszkującej podobszar rewitalizowany. W ramach projektu odbyły się zajęcia między innymi z aktywizacji zawodowej, profilaktyki prozdrowotnej, warsztaty kulturalno – artystyczne czy działania edukacyjne, z których mieszkańcy Mierzęcic mogli bezpłatnie korzystać.

Pozostałe:
Partnerzy