Zawiercie – NA ŻYWO! Sesja Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim

24.10.2016, 22:44


Już dziś zapraszamy do oglądania transmisji na żywo (a po zakończeniu wydarzenia do retransmisji dostępnej na naszym portalu) z październikowej Sesji Rady Miejskiej Urzędu Miasta w Zawierciu. Poniżej prezentujemy porządek niniejszego posiedzenia.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu ul. Leśna 2 – sala narad / parter

 

Porządek obrad sesji w dniu 26 października 2016 r.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 

2. Wybór Sekretarza sesji.

 

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 

4. Przyjęcie protokołu NR XXVIII/16 z sesji z dnia 28 września 2016 r.

 

5. Interpelacje i zapytania radnych.

 

6. Przyjęcie informacji na temat współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.

 

7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zawiercie za rok szkolny 2015/2016.

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. – DRUK NR 291.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2016 – 2027– DRUK NR 292.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis- DRUK NR 296.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu – DRUK NR 301.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych dla Miasta Zawiercie na lata 2016-2020. – DRUK NR 298.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej uchwały nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek  nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3  obręb Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4  obręb Marciszów) oraz części działek nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4  obręb Marciszów) – DRUK NR 297.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej jako działka o nr ew. 458, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa .- DRUK NR 299.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej jako działka o nr ew. 459, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa – DRUK NR 300.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej jako działka o nr ew. 2349/4, karta mapy 11, obręb Kromołów.- DRUK NR 295

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zawiercie nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 48/24 o powierzchni 0,0575 ha , położonej na mapie 10 W Zawierciu. – DRUK NR 294.

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. – DRUK NR 293.

 

19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta za wrzesień 2016 r.

 

20. Odpowiedzi na interpelacje.

 

21. Sprawy organizacyjne.

 

22. Wolne wnioski.

 

23. Zamknięcie sesji.

Partnerzy