SIEWIERZ – Wykonawca przedstawił koncepcję projektową CEE

15.12.2016, 10:28

Od miesiąca czerwca b.r. trwają prace związane z opracowywaniem przez firmę Sound & Space Sp. z o.o. z Poznania kompletnej dokumentacji projektowej dla „Budowy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i drogą dojazdową”, wykonywanej w ramach Projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz”.

Wykonawca przedstawił ostatnio ostateczną wersję koncepcji projektowej do akceptacji przez zamawiającego.

Projektowany budynek centrum umiejscowiony będzie na terenach leśnych nad rzeką Przemszą przylegających od strony płn.-wschodniej do zabudowań Szpitala Chorób w Siewierzu i połączony drogą dojazdową od ul. Oleśnickiego.

Budynek, który będzie posiadał 3 kondygnacje, ma formę zbliżoną do rozrzeźbionego prostokąta o układzie prostokątnych brył o zróżnicowanej wysokości.
W głównej strefie wejściowej do budynku na parterze zlokalizowano hol obsługujący m.in. strefę koncertową sali widowiskowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i sanitarnymi. Po przeciwnej stronie budynku zaprojektowano także szerokie wejście do części garderobiano-magazynowej, pomieszczeń gospodarczych i toalet. Uzupełnienie komunikacji stanowić będą 2 windy od frontowej i tylnej strony budynku.

Sala widowiskowa na 350 miejsc przystosowana będzie do organizacji wydarzeń edukacyjno-prelekcyjnych, jak też koncertowych ikonowo-teatralnych, posiadać będzie widownię amfiteatralną z trybuną teleskopową z możliwością składania/rozkładania w zależności od potrzeb. Wnętrze sali wykończone będzie panelami akustycznymi o kształcie i teksturze dających optymalne warunki akustyczne. Na parterze planuje się także strefę dydaktyczną: cztery dwukondygnacyjne sale (salę prób zespołów śpiewaczych i wokalnych, salę lustrzaną, konferencyjną i wystawienniczą) oraz salę plastyczną.

Na I piętrze obiektu projektuje się pomieszczenie wirtualnej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej po lesie 3D, salę warsztatową, salę gier i zabaw, pomieszczenie czytelni ekologicznej ze stanowiskami komputerowymi, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Na II piętrze budynku zlokalizowane będą pomieszczenia administracyjne, gospodarczo-socjalne, toalety i kotłownia, archiwum oraz studio nagrań wraz z reżyserką. Zaprojektowany obiekt poza podstawowym wyposażeniem technicznym w instalacje wod.-kan., grzewcze, wentylacyjno-klimatyzacyjne, gazowe, elektryczno-energetyczne i teletechniczne posiadać także będzie proekologiczną instalację solarną i fotowoltaiczną.

Zaprojektowano także zagospodarowanie terenu wokół budynku Centrum obejmujące:
parkingi na samochody osobowe z oświetleniem i monitoringiem
ścieżkę ekologiczną dla malucha wyposażoną m.in. w tablice interaktywne, odciski tropów zwierząt punkt obserwacyjno-rozpoznawczy roślin i zwierząt, leśne koło fortuny wraz z księgą pytań itp.
drogę dojazdową do Centrum od ul. Oleśnickiego wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową, chodnikiem i ścieżką rowerową oraz zjazdem na ul. Oleśnickiego.
Koszt opracowania kompletniej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wyniesie zgodnie z umową z wykonawcą 179 211,00 zł. Ze względu na trudne warunki gruntowe i konieczność wykonania dodatkowych badań geologicznych, projektant musi opracować jeszcze projekt geologiczno-inżynierski, co przedłuży termin zakończenia prac projektowych do 19.06.2017 r.

Projekt Zagłębiowski Park Linearny, jest jednym z dwóch głównych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej realizowanych przez wybrane gminy subregionu centralnego: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec, Sławków, Psary i Siewierz. Podstawowy zakres projektu został opracowany w dokumentacji projektowej opracowanej z dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych na lata 2009 – 2014 w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”, realizowanego w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i obejmuje w przypadku Gminy Siewierz ochronę różnorodności biologicznej poprzez segregację ruchu turystycznego w Parku miejskim przy Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu. Dodatkowo zgodnie z założeniami w ramach projektu realizowany będzie zakres, który będzie miał na celu osiągnięcie wskaźnika produktu projektu – liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem.

centruum-eko

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy