SIEWIERZ – Co dalej z linią kolejową?

16.03.2017, 6:53

Zakończyły się konsultacje w regionie. W lutym Pan Kazimierz Peryt Dyrektor Projektu wraz z Zespołem Konsultacji Społecznych Centrum Realizacji Inwestycji PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. spotkali się z mieszkańcami miasta Siewierza w budynku Remizy OSP w Siewierzu przy ul. Rynek w celu omówienia planowanej inwestycji.

 

W czasie spotkania przedstawiciele PKP przekazali następujące informacje:

Dane podstawowe:
1) Linia kolejowa nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie linią o znaczeniu lokalnym, jednotorową i niezelektryfikowaną.
2) Przebiega przez obszar gmin: Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie. Świerklaniec, Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz, Poręba, Zawiercie, Łazy.
3) Linia konstrukcyjnie przystosowana jest do prędkości 80 km/h (ruch pasażerski i towarowy).
4) Na odcinku Tarnowskie Góry – Siewierz linia jest nieużytkowana i częściowo rozebrana.
5) Ruch towarowy prowadzony jest na odcinku Siewierz – Zawiercie.

Zakres planowanej inwestycji zakłada:
1) Lokalne przesunięcie osi torów w celu korekty łuków oraz wzmocnienie konstrukcji w celu osiągnięcia prędkości do 140 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych.
2) Elektryfikację odcinka o długości ok. 40 km.
3) Remont/przebudowę obiektów inżynierskich w celu uzyskania nacisku na oś 221 kN.

Planowana szacunkowa wysokość nakładów inwestycyjnych:
548 mln zł

Zakres planowanych robót, to m.in.:
Modernizacja i podwyższenie kategorii 26 przejazdów, likwidację 5 przejazdów kolejowych (w oparciu o opinię zarządców dróg), budowę 3 odcinków dróg o nawierzchni tłuczniowej o łącznej długości ok. 3 650 m. Planowana jest również budowa dwóch skrzyżowań dwupoziomowych:
– jedno to skrzyżowanie linii kolejowej nr 182 z autostradą A1,
– drugie z drogą wojewódzką 913 Będzin – Pyrzowice.

Układ torowy:
Zaprojektowanie i wybudowanie układu torowego na stacji MPL Katowice – Pyrzowice z uwzględnieniem drugiego toru łączącego ze sobą stację Mierzęcice, podłączenie bocznic do strefy Cargo, zakładu Elektrolux i Dolomitów. W ramach zadania przewiduje się zachowanie istniejącej lokalizacji stacji kolejowej w Siewierzu.

Wszystkie stacje i przystanki wyposażone będą w system informacji pasażerskiej oraz tzw. małą architekturę.

Obiekty inżynieryjne:
Przewiduje się budowę dwóch przejść podziemnych, 28 przepustów, kompleksową modernizację 4 mostów i 3 wiaduktów drogowych, przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej: wodociągi, gazociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Poniżej przedstawiamy następujące rysunki:
a) Zakres opracowania na terenie miasta Siewierz,
b) Projektowane czasy przejazdu,
c) Projektowane czasy przejazdu – schemat połączeń.

Planowane efekty wybudowanej linii wg przedstawicieli PKP
:
1) Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu, poprawa spójności gospodarczej i społecznej,
2) Poprawa funkcjonowania transportu pasażerskiego, zwiększenie dostępności do kolei mieszkańców aglomeracji katowickiej,
3) Połączenie aglomeracji katowickiej linią kolejową z MPL Katowice w Pyrzowicach,
4) Uzyskanie prędkości na modernizowanej linii: V=140 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych, zwiększenie nacisku osi do 221kN,
5) Poprawa przepustowości linii oraz jakości połączeń kolejowych,
6) Zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach poprzez zabudowę urządzeń zabezpieczających i budowę skrzyżowań bezkolizyjnych,
7) Eliminacja barier architektonicznych dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się,
8) Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko poprzez zwiększenia udziału transportu kolejowego w ogólnej pracy przewozowej regionu,
9) Podniesienie atrakcyjności obszarów położonych w sąsiedztwie modernizowanej linii kolejowej.

W wyniku prac na linii Tarnowskie Góry – Zawiercie planuje się w pierwszym roku eksploatacji uruchomienie ok. 30 pociągów w ruchu pasażerskim oraz 2 pociągów towarowych na dobę.

W załączeniu umieszczony jest również formularz zgłoszenia uwag i wniosków, który można pobrać i wpisać swoje uwagi do konsultowanego projektu.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz

Partnerzy