SIEWIERZ – Reforma edukacji w gminie

16.03.2017, 0:01

 

W okresie ostatnich dynamicznych zmian związanych z reorganizacją systemu polskiej edukacji, jednostki samorządu terytorialnego stoją w obliczu poważnych decyzji, a jednocześnie niemałych wyzwań organizacyjnych. Najważniejsze zmiany określone w nowym ustroju szkolnym to:

  • z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się z mocy prawa ośmioletnią szkołą podstawową,
  • z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się pierwszą klasę gimnazjum (w roku 2017/2018 nie przeprowadza się postepowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy dotychczasowego gimnazjum),
  • dotychczasowe klasy gimnazjalne będą prowadzone do czasu całkowitej likwidacji (w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 – klasy drugie i klasy trzecie, w roku szkolnym 2018/2019 – klasy trzecie),
  • dotychczasowe gimnazjum może zostać włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej,
    obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;
  • dziecko 6-letnie, jeśli taka jest wola rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym.

Gmina Siewierz jest przygotowana, by sprostać wymaganiom rządowej reformy oświaty. Nauczyciele, uczniowie i rodzice z całą pewnością nie odczują w sposób dotkliwy rewolucyjnych zmian w funkcjonowaniu gminnych placówek edukacyjnych. Gmina Siewierz prowadzi obecnie pięć placówek szkolnych:
Zespół Szkół w Siewierzu (w złożonej strukturze: Szkoła Podstawowa im Księstwa Siewierskiego oraz Gimnazjum)
Szkołę Podstawową Nr 2 w Siewierzu (w tym Oddziały Przedszkolne),
Zespół Szkół w Brudzowicach (w złożonej strukturze: Szkołę Podstawową, Gimnazjum oraz Oddziały Przedszkolne),
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach (w złożonej strukturze: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicz, Gimnazjum oraz Przedszkole),
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych (w złożonej strukturze: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gimnazjum oraz Przedszkole).
Funkcjonowanie w strukturach niesamoistnych (zespołach szkół) szkół podstawowych i gimnazjów z całą pewnością przełoży się na mniej gwałtowne zmiany w organizacji gminnego szkolnictwa. Żadna z placówek nie zostanie zlikwidowana. Dotychczasowe gimnazja zostaną włączone od 1 września 2017 r. do szkół podstawowych. Wszystkie szkoły powstałe od 1 września 2017 r. będą miały pełną strukturę organizacyjną i pozostaną w dotychczasowych budynkach. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu stanie się szkołą ośmioklasową. W przypadku tej placówki można mówić niejako o korzyściach w związku z planowanym zwiększeniem oddziałów i liczebnością uczniów. Dzięki najnowszej inwestycji (zakończonej we wrześniu 2016), którą była budowa nowoczesnego obiektu sportowego szkoła ta całkowicie zmieniła swój wizerunek. Przedmiotowa inwestycja obejmowała budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej z boiskami głównymi do gry w piłkę ręczną, nożną halową oraz do koszykówki, pełnowymiarowego boiska do siatkówki, dwóch boisk treningowych do siatkówki i koszykówki. W budynku szkolnym dobudowano dwukondygnacyjny łącznik, w którym na parterze usytuowane zostało zaplecze szatniowo-sanitarne oraz dwie nowe sale lekcyjne na piętrze.

Obecnie zakończono prace nad projektem uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siewierz do nowego ustroju szkolnego. Obowiązek podjęcia ww. uchwały wynika z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 60). Projekt uchwały znajduje się w załączeniu.

W projekcie przedmiotowej uchwały określono:
plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
plan sieci oraz granice obwodów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych przez Gminę Siewierz na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz;
plan sieci oraz granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz od dnia 1 września 2019 r.
Pytania, które dotyczą bezpośrednio szkół w Gminie Siewierz można kierować ponadto do pracowników Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Siewierz – tel. (32) 6499483. Szczegółowe informacje związane z reformą edukacji można uzyskać z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/. Pytania do Ministerstwa Edukacji Narodowej można kierować również za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: reformaedukacji@men.gov.pl

Referat Oświaty, Kultury i Promocji

 

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy