MYSZKÓW – Zgłoszenia do komisji konkursowych

02.11.2017, 8:17

W związku z planami ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Burmistrz Miasta Myszkowa zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację powyższych zadań.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza i przesłanie go podpisanego przez osobę(-y) upoważnioną(-ne) do reprezentowania podmiotu, z ramienia których występuje kandydat w terminie do dnia 15.11.2017 r. na adres: Urząd Miasta w Myszkowie Referat Promocji Kultury i Sportu ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, bądź w formie skanu na adres e-mail: a.kleszcz@miastomyszkow.pl.

Przy rozpatrywaniu ofert nie mogą brać udziału przedstawiciele podmiotów biorących udział w danym konkursie.
Formularz znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miasta w Myszkowie

Źródło: www.miastomyszkow.pl

Partnerzy