SIEWIERZ- Zakończono budowę ulicy Rzecznej

20.12.2017, 14:36

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na ulicy Rzecznej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Obecnie trwają procedury odbiorowe.

Roboty w zakresie branży drogowej obejmowały w szczególności roboty przygotowawcze i rozbiórkowe związane z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych, usunięciem drzew, rozbiórką elementów dróg, roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów oraz nasypów, profilowania i zagęszczania podłoża, roboty budowlane związane z wykonaniem konstrukcji jezdni w tym podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, roboty wykończeniowe w związku z umocnieniem powierzchni skarp oraz wykonaniem poboczy.

Wykonano również nowe oznakowanie drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na całej długości drogi po lewej stronie jezdni idąc od ulicy Zagłębiowskiej wybudowana została ścieżka rowerowa o nawierzchni z asfaltu barwionego na kolor czerwony oraz chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W celu odwodnienia korpusu drogowego wybudowana została kanalizacja deszczowa. Zakres robót obejmował również przebudowę odcinka sieci gazowej, budowę nowej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.

Przebudowana została też sieć elektroenergetyczna oraz teletechniczna. Zdemontowano istniejącą sieć napowietrzną, a nowa sieć elektroenergetyczna wzdłuż ulicy Rzecznej poprowadzona została w ziemi. Po prawej stronie drogi idąc od ulicy Zagłębiowskiej zabudowane zostało nowe oświetlenie uliczne.

Wykonawcą robót TRANZIT Sp. z o.o. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 685 100,00 zł brutto. Gmina Siewierz podjęła starania o pozyskanie dofinansowania z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na realizację rozbudowy ulicy Rzecznej.

źródło: www.siewierz.pl

Partnerzy