Dobiega końca budowa 16 lokali socjalnych w Siewierzu przy ul. Bema

14.10.2021, 13:49

Wykonawca inwestycji – AMB Budownictwo z Krasocina zakończył roboty budowlane na budynku socjalnym przy ulicy Bema w Siewierzu. Obecnie trwają ostatnie obróbki malarskie i sprzątanie budynku. Celem pełnego zrealizowania umowy Wykonawca zobligowany jest jeszcze do wypełnienia formalności związanych z oddaniem budynku do użytku. Pozwolenie na użytkowanie przewiduje się uzyskać do końca listopada br. W najbliższym czasie wykonana zostanie przez firmę działającą na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. sieć gazowa dla budynku wraz z przyłączami. Do zakładu energetycznego zgłoszone zostało zakończenie budowy instalacji elektrycznej i oczekujemy na montaż liczników.

Umowa z Wykonawcą na realizację budynku oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej została zawarta 09 października 2020 roku, a plac budowy przekazano 15 października 2020 roku. Od tego czasu, z wyłączeniem krótkiego okresu występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym, trwały intensywne prace na terenie robót. W wyniku tych działań powstał trzypiętrowy budynek mieszkalny, składający się z 16 mieszkań socjalnych. Dla każdego z mieszkań przyporządkowana jest komórka lokatorska na parterze budynku. W ramach zadania zbudowano także zjazd z drogi publicznej, osiem miejsc parkingowych oraz niezbędne ciągi komunikacyjne. Obok zjazdu i miejsc parkingowych powstało oświetlenie drogowe i parkowe. Od strony torów kolejowych teren został odgrodzony nowym ogrodzeniem.

Wartość robót objętych umową wynosi ponad 3,1 mln złotych. Na realizację przedmiotu zamówienia Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 2 291 814,74 zł.

Zrealizowana część socjalna jest pierwszym etapem realizacji większego obiektu, tj. budynku wielofunkcyjnego, który w założeniu projektowym składa się jeszcze z części komunalnej i budynku remizy OSP. W następnym etapie planowane jest podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania na budowę 13 mieszkań komunalnych w ramach części komunalnej obiektu.

Na liście oczekujących na mieszkanie socjalne jest 65 rodzin. Wnioski zainteresowanych gromadzone są w zasobach Urzędu Miasta i Gminy Siewierz od kilkunastu lat. Aktualnie zostały rozesłane druki wniosków do wszystkich zainteresowanych pozyskaniem mieszkania socjalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy Siewierz. Wypełniony i odesłany do Urzędu wniosek pozwoli na rzetelną ocenę potrzeb.
Następnie komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dokona weryfikacji złożonych wniosków i ustali listę potencjalnych najemców.
Ostatecznie decyzja o przydziale lokalu jest podejmowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, po zapoznaniu się z listą pierwszeństwa.
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje mieszkańcom Gminy, którzy:
a) są bezdomni,
b) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej,
c) zostały wykwaterowane z mieszkań zagrożonych katastrofą budowlaną zgodnie z prawomocną decyzją nadzoru budowlanego,
d) nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, bądź zajmują pomieszczenia nie nadające się na stały pobyt ludzi,
e) opuściły dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczą w wyniku osiągnięcia pełnoletności i nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
f) są osobami posiadającymi orzeczenie i niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, bądź, gdy członek rodziny posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby,w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz wskazaniem konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, przy spełnieniu odpowiednich kryteriów dochodowych.

Pozostałe:
Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu związanego z osobą Henryka Sienkiewicza

20 kwietnia odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu związanego z osobą Henryka Sienkiewicza, organizowanego rokrocznie przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Żelisławicach.

Uczestnicy gali zebrali się w szkole w Żelisławicach, skąd autokarem udali się do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, gdzie odbyło się oficjalne odczytanie wyników i wręczenie nagród. W uroczystości udział wzięli między innymi Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wraz z zastępcą Damianem Dawczyńskim, wicestarosta powiatu będzińskiego Dariusz Waluszczyk, przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek, zaproszeni goście, nauczyciele oraz laureaci. Całej uroczystości przyświecały występy uczennic z placówki w Żelisławicach.

Wyniki konkursu odczytała dyrektor szkoły Ewa Stelmach, a nagrody wręczył burmistrz Zdzisław Banaś.

W tym roku do konkursu zostały nadesłane 64 prace. Jak podkreśla Aleksandra Buła, jury miało nie lada zadanie wybrać najlepszych uczestników.

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach jako miejsce na wręczenie nagród, nie została wybrana przypadkowo.

Na uczestników gali czekało również zwiedzanie zabytkowej kopalni. Całe wydarzenie nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia, Prezesa PHU Promag Kopalnia Dolomity Piotra Wosinka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego Jana Muczy oraz Rady Rodziców Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelisławicach.

Zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji tego fantastycznego konkursu.

Tężnia solankowa w Siewierzu

Wraz z pierwszymi ciepłymi dniami, coraz częściej wracamy do wiosennej aktywności w Parku miejskim w Siewierzu.

Od kwietnia bieżącego roku mieszkańcy oraz turyści mogą tutaj skorzystać z nowego obiektu jakim jest Tężnia solankowa.

Tężnia solankowa jest strefą wypoczynku i klimatycznym miejscem inhalacji. Dostarcza cennych mikroelementów jak jod, żelazo, sód, brom, wapń, magnez, potas, a panujący tu mikroklimat jest podobny do morskiego.

Tężnia będzie pełnić funkcję rekreacyjną, turystyczną oraz leczniczą, w szczególności górnych dróg oddechowych, zatok i płuc.

Tężnię wykonano w stylu nowoczesnym i nawiązującym do istniejących obiektów na terenie parku. W ramach zadania wykonano infrastrukturę towarzyszącą tj. ławki, leżaki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. Całość obiektu oświetlona została latarniami parkowymi oraz ozdobnym oświetleniem punktowym tężni i pergoli.

Dojście do tężni jest możliwe od strony głównego wejścia do parku lub też drogą dojazdową od ulicy Żwirki i Wigury. Obiekt jest monitorowany.

Tężnia będzie czynna codziennie w godzinach od 09.00 do 19.00, od kwietnia do października.

Otoczenie sprzyja wypoczynkowi zarówno w nowo powstałej tężni, jak również przy innych obiektach na terenie parku, takich jak siłownia terenowa, place zabaw czy plenerowy ośrodek edukacji ekologicznej.

Koszt budowy tężni wyniósł 1.004.194,90 złotych, przy udziale dofinansowania w wysokościk 200.000,00 złotych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Solidarności na 2022 rok. Na realizację zadania samorząd Gminy Siewierz przeznaczy również środki w wysokości 250.000,00 zł z nagrody uzyskanej w konkursie „Rosnąca odporność” zorganizowanym w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19.

Zapraszamy do praku.

Partnerzy