Dobiega końca budowa 16 lokali socjalnych w Siewierzu przy ul. Bema

14.10.2021, 13:49

Wykonawca inwestycji – AMB Budownictwo z Krasocina zakończył roboty budowlane na budynku socjalnym przy ulicy Bema w Siewierzu. Obecnie trwają ostatnie obróbki malarskie i sprzątanie budynku. Celem pełnego zrealizowania umowy Wykonawca zobligowany jest jeszcze do wypełnienia formalności związanych z oddaniem budynku do użytku. Pozwolenie na użytkowanie przewiduje się uzyskać do końca listopada br. W najbliższym czasie wykonana zostanie przez firmę działającą na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. sieć gazowa dla budynku wraz z przyłączami. Do zakładu energetycznego zgłoszone zostało zakończenie budowy instalacji elektrycznej i oczekujemy na montaż liczników.

Umowa z Wykonawcą na realizację budynku oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej została zawarta 09 października 2020 roku, a plac budowy przekazano 15 października 2020 roku. Od tego czasu, z wyłączeniem krótkiego okresu występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym, trwały intensywne prace na terenie robót. W wyniku tych działań powstał trzypiętrowy budynek mieszkalny, składający się z 16 mieszkań socjalnych. Dla każdego z mieszkań przyporządkowana jest komórka lokatorska na parterze budynku. W ramach zadania zbudowano także zjazd z drogi publicznej, osiem miejsc parkingowych oraz niezbędne ciągi komunikacyjne. Obok zjazdu i miejsc parkingowych powstało oświetlenie drogowe i parkowe. Od strony torów kolejowych teren został odgrodzony nowym ogrodzeniem.

Wartość robót objętych umową wynosi ponad 3,1 mln złotych. Na realizację przedmiotu zamówienia Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 2 291 814,74 zł.

Zrealizowana część socjalna jest pierwszym etapem realizacji większego obiektu, tj. budynku wielofunkcyjnego, który w założeniu projektowym składa się jeszcze z części komunalnej i budynku remizy OSP. W następnym etapie planowane jest podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania na budowę 13 mieszkań komunalnych w ramach części komunalnej obiektu.

Na liście oczekujących na mieszkanie socjalne jest 65 rodzin. Wnioski zainteresowanych gromadzone są w zasobach Urzędu Miasta i Gminy Siewierz od kilkunastu lat. Aktualnie zostały rozesłane druki wniosków do wszystkich zainteresowanych pozyskaniem mieszkania socjalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy Siewierz. Wypełniony i odesłany do Urzędu wniosek pozwoli na rzetelną ocenę potrzeb.
Następnie komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dokona weryfikacji złożonych wniosków i ustali listę potencjalnych najemców.
Ostatecznie decyzja o przydziale lokalu jest podejmowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, po zapoznaniu się z listą pierwszeństwa.
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje mieszkańcom Gminy, którzy:
a) są bezdomni,
b) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej,
c) zostały wykwaterowane z mieszkań zagrożonych katastrofą budowlaną zgodnie z prawomocną decyzją nadzoru budowlanego,
d) nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, bądź zajmują pomieszczenia nie nadające się na stały pobyt ludzi,
e) opuściły dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczą w wyniku osiągnięcia pełnoletności i nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
f) są osobami posiadającymi orzeczenie i niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, bądź, gdy członek rodziny posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby,w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz wskazaniem konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, przy spełnieniu odpowiednich kryteriów dochodowych.

Partnerzy