SIEWIERZ – Za nami powiatowy zjazd OSP

29.11.2016, 17:31


Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu była w dniu 19 listopada br. miejscem obrad  V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Będzinie. Zjazd otworzył prezes zarządu dh Zdzisław Banaś, który powitał delegatów, przedstawicieli do zarządu, ustępujące władze oraz zaproszonych gości. W obradach uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Barbara Chrobak, II Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Komendant Powiatowy Policji insp. Arkadiusz Więcek oraz Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP generał brygadier Zbigniew Meres.

Na przewodniczącego zjazdu wybrano dh Tomasza Sadłonia, natomiast protokolantem został wybrany dh Stanisław Paks. Dokonano również wyboru komisji skrutacyjnej, wyborczej, mandatowej oraz uchwał i wniosków. Kolejnym punktem obrad było uhonorowanie zasłużonych działaczy medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Złotym medalem wyróżniony został Komendant Powiatowy PSP w Będzinie bryg. Dariusz Zawadzki, srebrnym dh Paweł Kańtoch z OSP Twardowice, a brązowym Anna Nikodem z OSP Myszkowice.

Jednym z celów zjazdu było podsumowanie pięcioletniej kadencji, co zostało przestawione w szczegółowym sprawozdaniu prezesa zarządu dh. Zdzisława Banasia. Informacje zawarte w sprawozdaniu dają pełen obraz działalności związku na przestrzeni ostatnich 5 lat, w ciągu których dokonano remontów wielu remiz, doposażono jednostki w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze a także sprzęt silnikowy, narzędzia hydrauliczne, sprzęt ochrony dróg oddechowych  i wyposażenie osobiste ratowników. Ważną informacją jest fakt, iż w ubiegającej kadencji dzięki współpracy z PSP przeszkolono ponad tysiąc ratowników. Strażacy powiatu będzińskiego reprezentowali województwo we wszelkiego rodzaju zawodach krajowych a także turnieju wiedzy pożarniczej, odnosząc duże sukcesy. Następnie przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej dh Tomasz Kot złożył sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej w ubiegłej kadencji oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Absolutorium zostało udzielone przez delegatów jednogłośnie.

W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru nowych władz związku. Przewodniczący komisji wyborczej przedstawił imienną listę 34 przedstawicieli do zarządu wybranych podczas zjazdów gminnych i miejskich, natomiast Przewodniczący zjazdu przedstawił zgromadzonym zasady wyboru oraz możliwość zwiększenia liczby członków zarządu o 20 % tj. o 6 osób.  W związku z powyższym w skład zarządu zostali przyjęci dodatkowo: Poseł na Sejm RP Barbara Chrobak, Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Ksiądz kanonik Janusz Rakoczy, Komendant Powiatowy PSP bryg. Dariusz Zawadzki oraz dotychczasowy skarbnik zarządu dh Tadeusz Jurczyński. W wyniku jednogłośnego głosowania wybrano 39 osobowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Będzinie oraz 5 osobową Powiatową Komisję Rewizyjną, po czym zarządzono przerwę w obradach celem ukonstytuowania się zarządu i komisji rewizyjnej.

Prezesem zarządu wybrany został ponownie dh Zdzisław Banaś, ponadto w skład prezydium zarządu weszli:
Wiceprezes                      – dh Tomasz Sadłoń
Wiceprezes                      – dh Grzegorz Podlejski
Wiceprezes                      – dh Rafał Kocot
Skarbnik                           – dh Tadeusz Jurczyński
Sekretarz                          – dh Andrzej Machura
Członek prezydium          – dh Grzegorz Nowak
Członek prezydium          – ks. Janusz Rakoczy
Członek prezydium          – bryg. Dariusz Zawadzki
Członek prezydium          – dh Zbigniew Grabski
Członek prezydium          – dh Andrzej Cembrzyński

Skład Powiatowej Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
Przewodniczący         – dh Tomasz Kot
Wiceprzewodniczący – dh Stanisław Czerwiński
Sekretarz                    – dh Adam Kańtoch
Członek                      – dh Henryk Serweciński
Członek                      – dh Jan Sznura

Kolejnym punktem obrad był wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki  ZOSP RP w Katowicach i przedstawicieli do zarządu. Delegatami na zjazd wybrani zostali:
dh Zdzisław Banaś
dh Tomasz Sadłoń
dh Stanisław Paks
dh Grzegorz Nowak

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach zostali wybrani:
dh Zdzisław Banaś
dh Tomasz Sadłoń

Na zakończenie obrad głos zabrali zaproszeni goście gratulując wyboru nowemu zarządowi oraz życząc sukcesów oraz  dalszej owocnej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Obrady zakończył prezes dh Zdzisław Banaś zapewniając zebranych o dalszej kontynuacji działań zmierzających  do doskonalenia i doposażenia jednostek OSP na terenie powiatu będzińskiego oraz dziękując wszystkim  za życzenia i uczestnictwo w obradach.

Komendant gminny ds. ochrony przeciwpożarowej
Andrzej Machura
źródło: www.siewierz.pl

 

Pozostałe:
Siewierz – Na ul. 11 listopada płonie samochód

Dostaliśmy przed chwilą informację od widza, że na ul. 11 listopada w Siewierzu w okolicy restauracji Prestige płonie samochód. Z informacji jakie otrzymaliśmy wynika, ze pojazd uległ samozapaleniu. Na miejscu pracuje Zawodowa Straż Pożarna oraz kilka jednostek Ochotniczej Straży Pozarnej. Kierowca i pasażerowie najprawdopodobniej zdążyli uciec z płonącego pojazdu.

Po uzyskaniu szczegółowych informacji od rzecznika PSP zaktualizujemy wątek.

Jeśli jestes świadkiem jakiegoś zdarzenia, prześlij do nas film lub zdjęcia na adres bedzin@itvregion.pl

Partnerzy