SIEWIERZ – Młodzieżowa Rada Miasta już wybrana

23.01.2017, 17:59

13 stycznia 2017 roku odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Siewierzu, inaugurująca kolejną kadencję. Obrady sesji otworzył ustępujący przewodniczący – Patryk Filipczyk.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad nowowybrani Radni złożyli ślubowanie i otrzymali zaświadczenia o wyborze. Są przedstawicielami szkół z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Wśród nich znaleźli się:

Kinga BAŃSKA
Karolina BARCZYK
Bartosz BRZYSKI
Justyna CHAŁADA
Kamila DRÓŻDŻ
Aleksandra DUDA
Mikołaj GÓRAL
Patrycja HIRSA
Magdalena KARCZ
Wiktor KNAPIK
Maksym KUCHARSKI
Julia KURDYK
Karol KWICZOR
Wiktoria LEBIOCKA
Maksymilian ŁUCKA
Oliwier ŁUKASIK
Aleksandra PISAREK
Bartosz POLAK
Daniel RADWAN
Kacper SALAMON
Michał SKALSKI
Zuzanna SZCZEPAŃCZYK
Martyna TRUN
Kuba WALOCH
Monika ZARĘBA

   Młodzieżowa Rada Miejska dokonała wyboru ze swojego składu Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.
Przewodniczącym została wybrana Kamila Dróżdż – uczennica LO im. Jana Pawła II w Siewierzu. Funkcje Wiceprzewodniczących powierzono Zuzannie Szczepańczyk – uczennicy ZSP w Żelisławicach i Wiktorowi Knapikowi – uczniowi ZS w Siewierzu, a funkcję Sekretarza Bartoszowi Brzyskiemu – uczniowi ZS w Brudzowicach.

Po dokonanych wyborach Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz wręczył radnym listy gratulacyjne i życzył owocnej współpracy, uwzględniającej potrzeby najmłodszych mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz. Burmistrz podkreślił, że bycie członkiem Młodzieżowej Rady Miejskiej otwiera przed młodzieżą nowe perspektywy i przygotowuje do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Wyraził przy tym nadzieję na aktywne współdziałanie młodych radnych z władzami samorządowymi gminy i wspólne rozwiązywanie problemów, dotyczących młodszego pokolenia mieszkańców. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś podkreślił również szczególną rolę Prezydium Młodzieżowej Rady, które powinno mobilizować radnych do aktywnej pracy i zwracania uwagi na potrzeby młodego pokolenia. Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej otrzymali również gratulacje od Pani Barbary Bochenek -Przewodniczącej Rady Miejskiej w Siewierzu, która życzyła wytrwałości w działaniu i społecznej wrażliwości na problemy i potrzeby innych.

W związku z  wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Kamila Dróżdż zamknęła obrady Młodzieżowej Rady Miejskiej.

źródło: www.siewierz.pl
Partnerzy