ZAWIERCIE – Szykują się spore podwyżki za wywóz śmieci

25.10.2019, 10:35

Szykują się podwyżki stawek za gospodarowanie odpadami w Zawierciu. Prezydent miasta, Łukasz Konarski wydał w czwartek zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Fot: Referat Gospodarki Komunalnej w UM w Zawierciu

Konsultacje mają potrwać do 6 listopada. Nowe stawki zaproponowane w uchwale, która została poddana pod konsultacje są sporo wyższe niż te obowiązujące dotychczas. Jeśli zmiany weszłyby w życie, opłata miesięczna za odbiór odpadów za jednego mieszkańca wzrośnie z 12 zł na 25 zł , a w przypadku braku selektywnej zbiórki z 24 zł na 75 zł.

Faktem jest, że stawki opłat za odbiór i zagospodarowania odpadów idą w górę w całym kraju, w wielu miejscowościach opłaty są podnoszone o ponad 100%. Trzykrotny wzrost opłaty nie jest jednak popularnym rozwiązaniem stosowanym przez samorządy. Jak zapisy projektu uchwały tłumaczą władze Zawiercia? W uzasadnieniu czytamy:

„Potrzeba podjęcia uchwały wynika z konieczności urealnienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzonej znowelizowanymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

(…)

„Zaproponowana trzykrotność podwyższonej opłaty (…) podyktowana jest koniecznością osiągnięcia przez gminę coraz wyższych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła. Bez prawidłowej segregacji odpadów komunalnych „u źródła” gmina po raz kolejny może nie osiągnąć poziomów przewidywanych przepisami prawa co będzie skutkowało nałożeniem na gminę kary pieniężnej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.”

Kilka linijek dalej w podpunkcie pt. „Oczekiwane skutki społeczne” możemy przeczytać, że: „Zaproponowana wysokość opłaty podwyższonej w wysokości trzykrotnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna zmobilizować mieszkańców do prawidłowej segregacji odpadów bez konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych, które będą generować dodatkowe koszty systemu.”

Dla porównania: W Myszkowie aktualnie za odpady segregowane płaci się 17,80 zł, a za niesegregowane 29,00 zł, w Wodzisławiu Śląskim stawka za segregowane odpady wynosi obecnie 26,10 zł, w Porębie zapłacimy 20 zł, stawki w Sosnowcu od 2020 roku wzrosną do 17 zł miesięcznie za osobę segregującą śmieci i dwa razy tyle, gdy odpady nie będą segregowane, w Siewierzu za segregowane odpady mieszkańcy płacą 15 zł, natomiast za niesegregowane 30 zł.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami w Zawierciu miałyby obowiązywać od 1 lutego 2020 roku. Co sądzicie o zapisach projektu uchwały i jego uzasadnieniu?

Partnerzy