Śląska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła szkolenie psów ratowniczych. GALERIA

08.10.2020, 12:34

Psy ratownicze z 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęły szkolenie w ramach Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej K9 WOT.

Ares i Byk – psy z których przewodnikami podpisano już kontrakty i tym samym wcielono je do wojska to certyfikowane psy ratownicze. To jednak nie oznacza,
że mogą „spocząć na laurach” – podkreśla koordynator projektu, Monika Ligejka.
– To nie jest tak, że gdy pies zda egzaminy dopuszczające go do akcji to nie musi się już szkolić. Pies jak i jego przewodnik uczą się i rozwijają przez całe życie. Do szkolenia naszych psów i przewodników staramy się pozyskiwać najlepszych instruktorów, którzy jednocześnie też są przewodnikami w grupach poszukiwawczo – ratowniczych a więc mają wiedze nie tylko teoretyczną ale i praktyczną. Wszystko po to by nasze psy mogły się rozwijać pod okiem ekspertów. – wyjaśnia Ligejka.
W skład GPR K9 WOT zgodnie z projektem ma wchodzić dowódca, trzech planistów, sześciu nawigatorów, sześciu przewodników z psami oraz profiler.
Z przewodnikami, których psy już mają zdane egzaminy klasy 0 lub 1 kontrakt jest podpisywany automatycznie, gdy tylko wstąpi on do WOT.
Co ważne, osoby które działają obecnie w grupach OSP nie muszą z nich rezygnować by zostać przewodnikiem także w WOT. Ochotnicza Straż Pożarna w czasie pokoju zawsze ma pierwszeństwo przez Wojskami Obrony Terytorialnej. Tak było chociażby w przypadku powodzi, gdzie żołnierze WOT będący jednocześnie strażakami OSP byli zwolnieni ze stawiennictwa w trybie alarmowym w związku z wykonywaniem działań w ramach swojej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Służba psów w WOT oparta jest o istniejące przepisy – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych oraz o instrukcję o gospodarce psami służbowymi w Siłach Zbrojnych RP.
Do tej pory w armii służyło około 200 psów – wykrywają materiały wybuchowe
i broń w grupach saperskich, narkotyki z Żandarmerią Wojskową, wojska specjalne korzystają z pomocy psów „komandosów” w akcjach odbijania zakładników pełnią też patrole strzegąc baz wojskowych, a od dwóch lat pracują także dla Służby Kontrwywiadu. Teraz specjalne psy pomogą żołnierzom w czasie akcji poszukiwawczo – ratowniczych.
Przewodnicy z województwa śląskiego, którzy chcą dołączyć do Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej K-9 WOT mogą się zgłaszać e-mailem na adres 13sbot.rzecznik@ron.mil.pl, pod tym adresem otrzymają także odpowiedzi
na wszystkie nurtujące ich pytania.

Pozostałe:
PSARY – Powstaje projekt kanalizacji i oczyszczalni ścieków

Niespełna rok temu na zlecenie psarskiego samorządu przygotowano szczegółowe, poparte badaniami, opracowanie wskazujące na najkorzystniejsze rozwiązanie problemu ścieków sanitarnych na terenie gminy.

Najbardziej optymalna okazała się zbiorcza kanalizacja ciśnieniowa z jedną gminną oczyszczalnią ścieków. Już na początku roku rozpoczęto żmudne prace zmierzające do wyłonienia wykonawców dokumentacji budowlanych dla tego gigantycznego przedsięwzięcia. 10 października podpisano umowy na wykonanie projektów budowlanych dla: sieci kanalizacji o długości ok. 30 km z budową lub przebudową części sieci wodociągowej (ok. 9 km) oraz oczyszczalni ścieków.

WYBÓR PROJEKTANTÓW

Już w połowie kwietnia br. opublikowano ogłoszenie o przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w gminie Psary wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Przetarg spotkał się z dużym zainteresowaniem projektantów. Z uwagi na złożoność tego zadania, termin wyboru wykonawcy dokumentacji musiał zostać przedłużony.

Ostateczne rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 26 września. Spośród 11 ofert wyłoniono dwóch projektantów, którzy przygotują osobno:

a) projekt budowy gminnej oczyszczalni ścieków nieopodal cmentarza gminnego w Psarach – wykona do końca listopada 2017 roku firma IGI Aqua Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 119.800 zł brutto;

b) projekt budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej – w trzech częściach – przygotuje firma „ALFA” mgr Bożena Habrajska z Będzina za 578.100 zł brutto.

Kwoty te są niższe niż pierwotnie szacowano, a terminy wykonania danych zamówień nieco krótsze od ostatecznych dat podanych przez tut. urząd w przetargu.

Warto dodać, że już wcześniej wyłoniono biuro projektowe, którego zadaniem jest przygotowanie dokumentacji budowlanej przebudowy 11 odcinków dróg gminnych i powiatowych, przeznaczonych do modernizacji w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej. Gmina postawiła sobie bardzo ambitne zadanie, aby połączyć tworzenie kanalizacji – która i tak zlokalizowana będzie w pasie drogowym – z przebudową dróg i tam, gdzie to konieczne, powstaną chodniki, odwodnienia czy wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni. Wykonawcą wspomnianej dokumentacji jest firma Kanad Jerzy Namysłowski z Bytomia. Z kolei drogi przewidziane do przebudowy to ulice: Wiejska, Szkolna, Akacjowa, Grabowa, Kamienna, Wolności i  Kolejowa w Psarach, Wiejska w Sarnowie, Cicha, Belna i gminny odcinek Szosowej w Strzyżowicach.

PROJEKTOWANIE KANALIZACJI

Projektowanie kanalizacji ciśnieniowej będzie polegało w pierwszej kolejności na wykonaniu szczegółowego modelu hydraulicznego dla całego obszaru gminy. Model ten ma powstać w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy. W drugim etapie inżynierowie przygotują projekty sieci o długości ok. 25 km dla następujących ulic:

a) w Psarach w ulicach: Kolejowa, Irysów, Kamienna, włączenia ulicy Bocznej i Łącznej, Kasztanowa (od skrzyżowania z ul. Szkolną do końca istniejącej brukowanej drogi), Szkolna, Wiejska, Akacjowa, Grabowa, Wolności, Górna, Gródkowska, Polna, Reymonta, Zwycięstwa i Leśna

b) w Sarnowie w ulicach: Wiejska od nr 1 do skrzyżowania z DK 86, Spacerowa, Kamienna

c) w Gródkowie ul. Kolejowa i Zwycięstwa

d) w Strzyżowicach w ulicach: Cicha, Boczna, Podwale (3 odcinki), Belna (od skrzyżowania z DW913 do skrzyżowania z ul. Parkową), 1-go Maja (od skrzyżowania z DW913 do skrzyżowania z ul. Rogoźnicką/Podwale), Szosowa

Na tym etapie konieczne będzie zaprojektowanie budowy lub przebudowy fragmentów gminnej sieci wodociągowej. Dokumentacja uwzględni również wykonanie kanalizacji ciśnieniowej zlokalizowanej wzdłuż dróg, które gmina przewidziała do przebudowy w najbliższych latach, to jest między innymi: w ulicy Brzozowej w Malinowicach i na Dąbiu Chrobakowym, w ulicy Zielonej w Preczowie, Kościelnej w Dąbiu oraz w Brzękowicach Wale. Dokumentacja we wspomnianym zakresie ma być opracowana do 31.12.2018 r.

Trzecią część prac stanowi przygotowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji ciśnieniowej w drodze wojewódzkiej nr 913 w Strzyżowicach, Psarach i Gródkowie. To opracowanie obejmie około 5 km głównych sieci i przynależne do niej odgałęzienia. Przy okazji zaprojektowane zostanie ok. 2 km nowych sieci wodociągowych. Ta część dokumentacji zostanie wykonana wcześniej z uwagi na konieczność skoordynowania budowy kanalizacji i wodociągów z planowaną przez Marszałka Województwa Śląskiego przebudową drogi wojewódzkiej nr 913.

Bardziej szczegółową mapę z planem budowy sieci kanalizacji na terenie gminy można znaleźć na www.psary.pl.

WIĘCEJ O WYBRANYM MODELU KANALIZACJI

Przypomnijmy, że zaproponowany przez ekspertów system kanalizacji opiera się na jednej oczyszczalni bez ekspedycji części ścieków do innych gmin, ale z wykorzystaniem w całości technologii kanalizacji ciśnieniowej. Pozwoli to na utrzymanie niezależności gminy od cen przyjęcia ścieków przez gminy ościenne oraz umożliwi zachowanie maksymalnej wydajności oczyszczalni w gminie Psary i redukcji kosztów stałych jej funkcjonowania.

Sam model kanalizacji ciśnieniowej polega na gospodarowaniu ściekami sanitarnymi za pomocą niewielkich zbiorników przydomowych wyposażonych w proste i wydajne pompy, które niewielkimi przewodami będą doprowadzać nieczystości do jednej oczyszczalni ścieków. Ta mechaniczno-biologiczna instalacja ma docelowo przyjmować nieczystości z całej gminy i odprowadzać je po oczyszczeniu do potoku Wielonka. Przewiduje się, że średnia dobowa ilość ścieków trafiająca do oczyszczalni wyniesie ponad 1820 m3, z czego ścieki dopływające poprzez kanalizację ciśnieniową będą stanowiły ok. 98,5% wszystkich ścieków powstających na terenie gminy, a reszta zostanie dowieziona.

Ważną zaletą kanalizacji ciśnieniowej jest to, że poszczególne elementy instalacji i koszty jej wykonania są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej ze spadkiem naturalnym. Budowę takiego systemu można przyrównać do sukcesywnej i sprawnej wymiany wodociągu realizowanej w naszej gminie przez ostatnie lata i obecnie. W dużym stopniu prace te będą prowadzone metodą przewiertu sterowanego, czyli bezwykopowo.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia ścieków w Psarach zostanie zaprojektowana według najnowocześniejszych technologii, z uwzględnieniem niskich kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, ale przede wszystkim z myślą o zminimalizowaniu uciążliwości dla mieszkańców okolicznych terenów. Proces oczyszczania ścieków prowadzony będzie w obiekcie o jak najmniejszej powierzchni zabudowy, izolowanym od otoczenia, zapewniającym brak uciążliwych zapachów i aerozoli, a jednocześnie gwarantującym wysoki stopień oczyszczania ścieków i uzyskanie efektu ekologicznego.

KOORDYNACJA PRAC

Powstające projekty budowlane dotyczą ogromnego przedsięwzięcia, które będzie realizowane etapami w perspektywie wielu lat. Zakres robót, które mogą rozpocząć się dopiero po przygotowaniu kompletu dokumentacji projektowej i uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, obejmuje około 30 km sieci kanalizacyjnej, 9 km sieci wodociągowej oraz oczyszczalnię ścieków. Budowa pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej stanowi duże wyzwanie organizacyjne i finansowe, którego wartość szacuje się na około 40 mln zł. Jest to także wielka szansa na to, aby racjonalnie i z dużym wyprzedzeniem zaplanować szereg inwestycji powiązanych z projektowaną kanalizacją na niektórych drogach, np. wspomniane przebudowy wodociągu, wykonanie odwodnień, przebudowę nawierzchni jezdni czy położenie chodników.

Urszula Pawlik, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów, tłumaczy to następująco: „W celu skoordynowania tak różnych prac co najmniej raz w miesiącu będą się odbywać spotkania konsultacyjne z projektantami kanalizacji i wodociągów, oczyszczalni ścieków oraz dróg. Dzięki temu w przyszłości będziemy w stanie prowadzić jednocześnie kilka rodzajów prac budowlanych przy tej samej ulicy. Dobrym przykładem może być droga powiatowa przy ul. Wiejskiej w Psarach, gdzie chcemy docelowo wybudować zarówno kanalizację, odwodnienie, chodnik i wyremontować istniejącą nawierzchnię. Pod koniec października odbyło się już pierwsze takie spotkanie koordynacyjne między projektantami i przedstawicielami gminy”.

Poglądowa mapa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Psary:

10.10.2016 r. podpisano umowy z projektantami kanalizacji oraz oczyszczalni:

Partnerzy